คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2010

ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป

ยุโรปอดีตเคยเป็นดินแดนที่เป็นผืนแผ่นดินลอเรเซีย (เป็นผืนแผ่นดินกับทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชีย) ต่อมาผืนแผ่นดินเคลื่อนที่แยกออก โดยทวีปอเมิรกาเหนือเคลื่อนออกจากกัน เหลือเพียงทวีปยุโรปและเอเชีย เรียกว่า ยูเรเซีย ดังนั้นทวีปยุโรปจึงอยู่ทางด้านตะวันตกของมหาทวีปยูเรเชีย ทวีปยุโรปมีพื้นที่ 10,600,000 ตร.กม. เล็กที่สุดเป็นอันดับสองรองจากทวีปออสเตรเลีย แต่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา ปี พ.ศ. 2546 ยุโรปมีประชากรราว 799,466,000 คน หรือประมาณ 1 ใน 8 ของประชากรโลก 1. ที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ ละติจูด 36 °1 ‘ N – 71 °10′ N ลองจิจูด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 19 ความเห็น

ประวัติศาสตร์ยุโรป

-ยุคอารยธรรมกรีก-โรมัน – ยุคกลางและยุคมืด เป็นยุคที่ศาสนาครอบงำ โดยพระสันตะปาปา นิกายโรมันคาทอลิก ไม่มีการพัฒนาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เชื่อว่าโลกแบน – ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ หรือ ยุคเรอเนสซองซ์ (ฝรั่งเศส:Renaissance; แปลว่า การเกิดใหม่) เป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมยุคใหม่ ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอยู่ระหว่างยุคกลาง (Middle Age) และยุคใหม่ หรือยุคโมเดิร์น (Modern Age) การเริ่มต้นของยุคฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมเริ่มต้นในประเทศอิตาลี เนื่องจากเป็นประเทศที่เป็นเมืองท่าในการติดต่อค้าขายระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออกในคริสต์ศตวรรษที่ 14 และยุโรปเหนือในคริสต์ศตวรรษที่ 16 การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) หมายถึงการเกิดใหม่ของการศึกษา การฟื้นฟูอุดมคติ ศิลปะและวรรณกรรมของกรีกและโรมัน เป็นยุคเริ่มต้นของการแสวงหาสิทธิเสรีภาพและความคิดอันไร้ขอบเขตของมนุษย์ ของมนุษย์ที่เคยถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์และข้อบังคับของคริสต์ศาสนา ยุคการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเริ่มต้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 14 และสิ้นสุดลงในกึ่งกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 13 ความเห็น

รับน้องขึ้นดอยมช.ปี 53

โพสท์ใน Uncategorized | 3 ความเห็น

เฉลยแบบฝึกหัดก่อน-หลังเรียน

1.ข้อใดหมายถึงแผนที่ ก. การแสดงลักษณะพื้นผิวโลก ข. การย่อขนาดของสถานที่ลงบนแผ่นกระดาษ ค. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงลักษณะของพื้นผิวโลก แล้วจำลองลงบนแผ่นราบ ง. ถูกทุกข้อ 2.หากนักเรียนต้องการหาตำแหน่งที่ตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนควรศึกษาจากองค์ประกอบในข้อใด ในแผนที่ที่ง่ายและสะดวกที่สุด ก. ทิศ ข. สัญลักษณ์ ค. มาตราส่วน ง. พิกัดภูมิศาสตร์ 3. ข้อใดเป็นการใช้สี แทนสัญลักษณ์ ไม่ถูกต้อง ก. สีฟ้า แสดงบริเวณที่เป็นที่ราบ ข. สีเขียว แสดงบริเวณที่เป็นป่าไม้ ค. สีเหลือง แสดงบริเวณที่เป็นที่ราบสูง ง. สีน้ำตาล แสดงบริเวณที่เป็นเทือกเขา 4. ข้อใดคือแผนที่ภูมิประเทศ 5. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความคิดเห็น

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง แผนที่

1.แผนที่ หมายถึง สื่อรูปแบบหนึ่งที่ถ่ายทอดข้อมูลของโลกในรูปของกราฟิก โดยย่อส่วนให้เล็กลงด้วยมาตราส่วนต่างๆและเส้นโครงแผนที่แบบต่างๆ ให้เข้าใจตามวัตถุประสงค์ด้วยการใช้สัญลักษณ์ 2.ความสำคัญ/ประโยชน์ของแผนที่ แผนที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ด้านการศึกษา เข้าใจบทเรียนที่เป็นความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เช่น วิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 2. ด้านการเมืองการปกครอง การวางแผน รับหรือแก้ไขสถานการณ์ทางด้านการบริการในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับภูมิภาคและระดับชาติ 4. ด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทาง 5. ด้านการทหาร วางแผนยุทธศาสตร์ 3. การแบ่งประเภทของแผนที่ สามารถจำแนกได้ 2 ประเภท 1.การแบ่งประเภทแผนที่ตามมาตราส่วน แผนที่มาตราส่วนใหญ่ คือ แผนที่มาตราส่วนใหญ่เท่ากับ 1 : 75,000 แผนที่มาตราส่วนปานกลาง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความคิดเห็น

แผนที่ หมายถึง สื่อรูปแบบหนึ่งที่ถ่ายทอดข้อมูลของโลกในรูปของกราฟิก โดยย่อส่วนให้เล็กลงด้วยมาตราส่วนต่างๆและเส้นโครงแผนที่แบบต่างๆ ให้เข้าใจตามวัตถุประสงค์ด้วยการใช้สัญลักษณ์ 1. ประเภทของแผนที่ 1.1 การแบ่งประเภทของแผนที่ตามมาตราส่วน 1.การแบ่งประเภทแผนที่ตามมาตราส่วน แผนที่มาตราส่วนใหญ่ คือ แผนที่มาตราส่วนใหญ่เท่ากับ 1 : 75,000 แผนที่มาตราส่วนปานกลาง คือ แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 75,000 ถึง๑: 600,000 แผนที่มาตราส่วนเล็ก คือ แผนที่มาตราส่วนเล็กเท่ากับ 600,000 2.การแบ่งประเภทแผนที่ตามลักษณะการแสดงในแผนที่ 2.1 แผนที่ภูมิประเทศ เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดทั้งทางราบและทางดิ่ง หรือแสดงให้เห็นสัณฐาน 3 มิติ ซึ่งการแสดงความสูงอาจใช้สี เงา หรือเส้นก็ได้ 2.2 แผนที่เฉพาะเรื่อง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 3 ความเห็น

เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์

ความหมาย เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฎิบัติและอุตสาหกรรม ภูมิศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ว่าด้วยการจัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่ ตลอดจนองค์ประกอบด้านสังคมมนษย์ โดยศึกษาลักษณะ ความหมาย รูปแบบ การกระจาย กระบวนการเกิด การเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการ ตลอดจนความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งในอดีตและปัจจุบัน เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา เกี่ยวกับพื้นที่และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาสัยอยู่ รวมทั้งองค์ประกอบด้านสังคมมนุษย์ เทคโนโลยทางภูมิศาสตร์ 1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) หมายถึง หมายถึง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ออกแบบขึ้นเพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ สืบค้น รวมทั้งแสดงผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใช้ทำแผนที่มีขั้นตอน ดังนี้ 1.1 การนำเข้าข้อมูล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความคิดเห็น

หนีตามกาลิเลโอ Trailer (Dear Galileo Trailer)

โพสท์ใน Uncategorized | 3 ความเห็น

การนำเสนอเรื่องทวีปแอฟริกาของนักเรียนชั้นม. 2 (วพ.)

นักเรียนลองดูนะค่ะ ว่าใครเป็นใคร ^^

โพสท์ใน Uncategorized | 13 ความเห็น

Nichkhun

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความคิดเห็น