เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง แผนที่

1.แผนที่ หมายถึง สื่อรูปแบบหนึ่งที่ถ่ายทอดข้อมูลของโลกในรูปของกราฟิก โดยย่อส่วนให้เล็กลงด้วยมาตราส่วนต่างๆและเส้นโครงแผนที่แบบต่างๆ ให้เข้าใจตามวัตถุประสงค์ด้วยการใช้สัญลักษณ์

2.ความสำคัญ/ประโยชน์ของแผนที่
แผนที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการศึกษา เข้าใจบทเรียนที่เป็นความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เช่น วิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
2. ด้านการเมืองการปกครอง การวางแผน รับหรือแก้ไขสถานการณ์ทางด้านการบริการในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับภูมิภาคและระดับชาติ
4. ด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทาง
5. ด้านการทหาร วางแผนยุทธศาสตร์

3. การแบ่งประเภทของแผนที่ สามารถจำแนกได้ 2 ประเภท
1.การแบ่งประเภทแผนที่ตามมาตราส่วน
แผนที่มาตราส่วนใหญ่ คือ แผนที่มาตราส่วนใหญ่เท่ากับ 1 : 75,000
แผนที่มาตราส่วนปานกลาง คือ แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 75,000 ถึง 1:600,00
แผนที่มาตราส่วนเล็ก คือ แผนที่มาตราส่วนเล็กเท่ากับ 1:600,000

2.การแบ่งประเภทแผนที่ตามลักษณะการแสดงในแผนที่
2.1 แผนที่ภูมิประเทศ
2.2 แผนที่เฉพาะเรื่อง
2.2.1 แผนที่แสดงคุณภาพ เช่น แผนที่แสดงภูมิอากาศ แผนที่แสดงป่าไม้
2.2.2 แผนที่แสดงปริมาณ เช่น แผนที่แสดงจำนวนประชากรของจังหวัดต่างๆ
2.3 แผนที่เล่ม

4. มาตราส่วนแผนที่ มี ๓ รูปแบบ
1. มาตราส่วน…..แบบเศษส่วน……………เช่น……๑ : ๑,๐๐๐……………..
2. มาตราส่วน…..แบบคำพูด……………….เช่น……๑ เซนติเมตร ต่อ ๕๐๐ กิโลเมตร….
3. มาตราส่วน…..เส้น…………………………เช่น……เป็นเส้นตรงที่ถูกแบ่งเป็นส่วนๆและมีตัวเลขกำกับระยะทางไว้
4. แผนที่ของเมืองไทยเริ่มมีตั้งแต่เมื่อไร…สมัยอยุธยา รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

6. องค์ประกอบในแผนที่มีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่าง 10 ข้อ
1. ชื่อระวางแผนที่ เช่น แผนที่ประเทศไทย
2. พิกัดภูมิศาสตร์ เช่น 5° 15′ 45′′
3. พิกัดกริด
4. การบอกทิศทางในแผนที่ เครื่องหมายหรือสูงศรบอกทิศเหนือไว้
5. มาตาส่วนแบบเศษส่วน เช่น 1 : 1,000
6. มาตราส่วนคำพูด เช่น 1 เซนติเมตร ต่อ 500 กิโลเมตร
7. สัญลักษณ์ ที่เป็นเส้น เช่น ถนน
8. สัญลักษณ์ ที่เป็นจุด เช่น เมือง
9. สัญลักษณ์ ที่เป็นพื้นที่ เช่น ป่าไม้
10. สัญลักษณ์ ที่เป็นพื้นที่ เช่น แม่น้ำ

7. สัญลักษณ์ที่นิยมใช้ในแผนที่มีอะไรบ้าง ให้นักเรียนวาดประกอบ จำนวน 5 ภาพ
(แล้วแต่ครูพิจารณา)

Advertisements

เกี่ยวกับ kru puy social

The future of education,learning to the world.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s