เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง แผนที่

1.แผนที่ หมายถึง สื่อรูปแบบหนึ่งที่ถ่ายทอดข้อมูลของโลกในรูปของกราฟิก โดยย่อส่วนให้เล็กลงด้วยมาตราส่วนต่างๆและเส้นโครงแผนที่แบบต่างๆ ให้เข้าใจตามวัตถุประสงค์ด้วยการใช้สัญลักษณ์

2.ความสำคัญ/ประโยชน์ของแผนที่
แผนที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการศึกษา เข้าใจบทเรียนที่เป็นความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เช่น วิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
2. ด้านการเมืองการปกครอง การวางแผน รับหรือแก้ไขสถานการณ์ทางด้านการบริการในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับภูมิภาคและระดับชาติ
4. ด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทาง
5. ด้านการทหาร วางแผนยุทธศาสตร์

3. การแบ่งประเภทของแผนที่ สามารถจำแนกได้ 2 ประเภท
1.การแบ่งประเภทแผนที่ตามมาตราส่วน
แผนที่มาตราส่วนใหญ่ คือ แผนที่มาตราส่วนใหญ่เท่ากับ 1 : 75,000
แผนที่มาตราส่วนปานกลาง คือ แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 75,000 ถึง 1:600,00
แผนที่มาตราส่วนเล็ก คือ แผนที่มาตราส่วนเล็กเท่ากับ 1:600,000

2.การแบ่งประเภทแผนที่ตามลักษณะการแสดงในแผนที่
2.1 แผนที่ภูมิประเทศ
2.2 แผนที่เฉพาะเรื่อง
2.2.1 แผนที่แสดงคุณภาพ เช่น แผนที่แสดงภูมิอากาศ แผนที่แสดงป่าไม้
2.2.2 แผนที่แสดงปริมาณ เช่น แผนที่แสดงจำนวนประชากรของจังหวัดต่างๆ
2.3 แผนที่เล่ม

4. มาตราส่วนแผนที่ มี ๓ รูปแบบ
1. มาตราส่วน…..แบบเศษส่วน……………เช่น……๑ : ๑,๐๐๐……………..
2. มาตราส่วน…..แบบคำพูด……………….เช่น……๑ เซนติเมตร ต่อ ๕๐๐ กิโลเมตร….
3. มาตราส่วน…..เส้น…………………………เช่น……เป็นเส้นตรงที่ถูกแบ่งเป็นส่วนๆและมีตัวเลขกำกับระยะทางไว้
4. แผนที่ของเมืองไทยเริ่มมีตั้งแต่เมื่อไร…สมัยอยุธยา รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

6. องค์ประกอบในแผนที่มีอะไรบ้าง จงยกตัวอย่าง 10 ข้อ
1. ชื่อระวางแผนที่ เช่น แผนที่ประเทศไทย
2. พิกัดภูมิศาสตร์ เช่น 5° 15′ 45′′
3. พิกัดกริด
4. การบอกทิศทางในแผนที่ เครื่องหมายหรือสูงศรบอกทิศเหนือไว้
5. มาตาส่วนแบบเศษส่วน เช่น 1 : 1,000
6. มาตราส่วนคำพูด เช่น 1 เซนติเมตร ต่อ 500 กิโลเมตร
7. สัญลักษณ์ ที่เป็นเส้น เช่น ถนน
8. สัญลักษณ์ ที่เป็นจุด เช่น เมือง
9. สัญลักษณ์ ที่เป็นพื้นที่ เช่น ป่าไม้
10. สัญลักษณ์ ที่เป็นพื้นที่ เช่น แม่น้ำ

7. สัญลักษณ์ที่นิยมใช้ในแผนที่มีอะไรบ้าง ให้นักเรียนวาดประกอบ จำนวน 5 ภาพ
(แล้วแต่ครูพิจารณา)

เกี่ยวกับ kru puy social

เรารักสังคมศึกษาเพราะสังคมศึกษาสอนให้เรารักสังคม
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s